Vedtægter HNV

Tryk på linket og se vedtægten i pdf: Vedtægter revideret den 28 marts 2012

Vedtægter for Lokalrådet Hashøj Nordvest                                                                                                                 

                                                                                                             26 marts 2009

                                                                                              revideret 28 marts 2012 

 

§ 1

Navn

 • Rådets navn er Lokalrådet Hashøj nordvest, hjemmehørende i Slagelse kommune. Det dækker de 4 sogne Lundforlund, Slotsbjergby, Gerlev og Sludstrup.

 

§2

Formål

 • At varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og at søge at få medindflydelse i anliggender der vedrører lokalsamfundet.
 • Fastholdelse og varetage interessen af lokalplaner, er talerør ud af til.
 • At være koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet.
 • At være opmærksom på hvilke planer, initiativer og behov der opstår i lokalsamfundet.
 • At fungere som kontaktled til de kommunale myndigheder

 

§3

Medlemmer

 • Som medlemmer kan optages enhver husstand indenfor de tidligere nævnte 4 sogne.
 • Andre foreninger/ lokalråd og landsbyråd m.m. skal kunne tegne et kollektivt medlemskab i lokalrådet. (et medlemskab pr. forening) hjemmehørende i de 4 sogne

§4

Kontingent

 • Kontingentet fastsættes pr. husstand til det efterfølgende år, på den ordinære generalforsamling og gælder et år frem fra d. 1/1. (indstiller til 50,- kr.)
 • Ved indmeldelse mellem 1/11 og 31/12 dækker det indbetalte kontingent også den følgende kontingent periode.
 • Udmeldelse giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af kontingent uanset tidspunktet for udmeldelsen. (Skal ske skriftligt til bestyrelsen).
 • Betaling til tiden giver stemmeret
 • Udover kontingent kan der ikke pålægges rådets medlemmer økonomiske byrder.

 

§5

Bestyrelsen

Lokalrådet består af 11 medlemmer

 6 af medlemmerne udpeges af:

1 medlem fra skolen/

1 medlem fra dagsinstitutionen

1 medlem fra menighedsrådet

1 medlem fra ældreområdet

1 medlem fra idrætsforeningen

1 medlem fra 4H

5 medlemmer vælges:

1 medlem fra Gerlev Sogn

1 medlem fra Lundforlund Sogn

1 medlem fra Sludstrup Sogn

2 medlemmer fra Slotsbjergby Sogn

I lige årstal vælges 2 medlemmer fra sognene Gerlev og Lundforlund

I ulige år vælges 3 medlemmer. 2 medlemmer fra Slotsbjergby og 1 medlem fra Sludstrup

Der vælges 4 suppleanter. En fra hvert sogn. I lige år vælges suppleanter fra Gerlev og Lundforlund.

I ulige år vælges suppleanter fra Slotsbjergby og Sludstrup

§6

 • Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 • Formanden repræsenterer foreningen udadtil.

 

§7

 • Bestyrelsen virker med ansvar overfor generalforsamlingens pålæg for den praktiske opfyldelse af formålsparagraffen.
 • Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige opgavers løsning.
 • Udvalgsmedlemmer kan udpeges af bestyrelsen uden for dens midte.
 • Enkeltprojekter behøver ikke at forestås af bestyrelsen, men kan varetages af særlige interessegrupper.
 • Bestyrelsen kan invitere en eller flere tilforordnede til at deltage for en periode.

 

§8

 • Bestyrelsens beslutninger, der træffes ved almindeligt stemmeflertal, er kun bindende når minimum seks medlemmer stemmer for.
 • I tilfælde af forfald skal bestyrelsen supplere sig med suppleanter i den rækkefølge de er valgt.
 • Suppleanter har ret til at overvære bestyrelsesmøder, hvortil de skal indkaldes. Suppleanter har ingen mødepligt

 

§9

Generalforsamling

 • Generalforsamlingen er Lokalrådets øverste myndighed
 • Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
 • Generalforsamlingen varsles med mindst 3 ugers varsel (lokalmedie).
 • Hver medlem har en stemme.
 • Alle spørgsmål, undtaget de i §13 nævnte forhold, afgøres ved simpelt flertal.
 • Der stemmes skriftligt når det forlanges.
 • Stemmeafgivelse kan ske ved fuldmagt, dog højst én fuldmagt pr. stemmeberettigede fremmødte.
 • Forslag skal indgives skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
 • Enhver generalforsamling skal indvarsles med angivelse af følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

 

§10

 • Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller mindst 10% af medlemmer træffer beslutning herom. I sidstnævnte tilfælde skal der for bestyrelsen foreligge et skriftligt motiveret forslag.
 • Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med 3 ugers varsel.

 

§11

Regnskabet

 • Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 • Kassereren skal fremlægge regnskabet for en af revisorerne senest 31/1, Revisorerne skal kontrollere bilag og tilstedeværelsen af de opførte aktiver. Såfremt regnskabet ikke giver et retvisende billede af foreningens økonomiske forhold, skal revisoren påtegne regnskabet med en bemærkning om dette.
 • Foreningens likvide kapital anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

 

§12

Vedtægter

 • Ændring af rådets vedtægter, samt beslutning om ophævelse af rådet, kan kun gøres når 75% af generalforsamlingens deltagere stemmer herfor.

.

§13

Ophør

 • I tilfælde af Lokalrådets opløsning skal Lokalrådets formue anvendes til almennyttige formål i Lokalområdets dækningsområde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *