Referat af trafikmødet den 7 april 2011 i Hashøj IF Klubhus

Referat af Trafikmøde afholdt den 7. april 2011 på Gerlev Idrætshøjskole.

 Arrangør: Lokalrådet Hashøj NV

 Der var ca. 40 fremmødte.

 Slagelse Kommune var repræsenteret af afdelingsleder Peter Raaschou (PR), der er leder af Vej og Park, som er en del af enheden Center for Drift og Anlæg.

 Gunnar Uth bød velkommen og fortalte, at Lokalrådet Hashøj NVs forslag til trafik i og omkring Slots Bjergby var et resultat af arbejdet i en gruppe bestående af Peter Serup, Henrik Slott Hansen, Per Madsen og Gunnar Uth. Gunnar bad om, at vi nu kiggede fremad og ikke fordybede os i, hvad der kunne være lavet.

 Peter Serup fremlagde de punkter, som Lokalrådet ønskede at få drøftet, som er følgende: 

  • Konsekvenser ved etableringen af omfartsvejen    
  • Trafiksikring i Slots Bjergby
  • Busterminal ved Idrætshøjskolen
  • Cykelstier
  • Gangstier

 Peter Serups præsentation af forslaget er vedlagt referatet. PR var på forhånd orienteret om vores forslag.

 Konsekvenser ved etableringen af omfartsvej

 PR oplyste, at omfartsvejen forventes at blive taget i brug i 2013. Konsekvensen er, at udkørslen fra Skælskør Landevej til Skælskørvej lukkes, og kun biler vil kunne benytte den nye rundkørsel. Trafik fra Slots Bjergbyvej skal ledes ud af Brovej eller Jættehøjvej. Der etableres stibroer ved Skælskør Landevej.

 Trafiksikring i Slots Bjergby

PR gav udtryk for, at der skulle ses på en øget trafiksikkerhed i Slots Bjergby, bl.a. som konsekvens af etableringen af omfartsvejen.

 Lokalrådets forslag til belysning var der allerede indgivet ansøgning om, men pengene var ikke bevilliget.

 PR sagde, at etablering af en dobbeltradet cykelsti gennem Slots Bjergby kunne være en løsning.

 Havde gode erfaringer med etablering af byporte til sikring af trafikken.

 Lokalrådets forslag om hvide afmærkninger på vejen ville PR ikke kunne støtte, da hans erfaring er, at det giver en ringere trafiksikkerhed men foreslog, at der som et forsøg eventuelt blev lavet hvide streger (afmærkninger) i hver side af vejen, der markerer et vejstykke til den ”bløde” trafik (cykler hhv. gående).

 Den kommende øgede trafik på Brovej og Jættehøjvej blevet indgående drøftet, og det blev bl.a. foreslået, at der etableres en ny vej parallelt med Brovej, således at trafikken til skole og daginstitution ikke berøres.

 Forslag: At der foretages trafiktælling på det stykke af Skælskør Landevej, der lukkes for at få en fornemmelse af, hvor meget trafik der vil blive overført til de tilbageværende veje.

 Spørgsmål: Hvorledes vil den fremtidige buskørsel i Slots Bjergby være?

 Forslag: Der bør nøje vurderes, om der skal være 2 veje med udkørsel til Skælskørvej!

 På et forslag om, at der laves vejbump i Slots Bjergby svarede PR, at det var problematisk i forhold til kørsel med busser (arbejdsmiljø for chauffører).

 Skælskørvejen: På et forslag om, at hastighedsbegrænsningen og dobbeltstriber blev videreført til Gerlev Idrætshøjskole svarede PR, at der vil blive gennemført hastighedskontrol for at se om skiltningen har den fornødne virkning og var meget opmærksom på, at bilernes hastighed var blevet forøget væsentlig umiddelbart efter hastighedsbegrænsningens ophør.

 På et forslag om opstilling af stærekasser svarede PR, at de ikke opstilles på kommunale veje (Folketingsbeslutning).

 Forslag: Tænk på den tunge trafik fra Maskinstationen.

 PR gav tilsagn om, at han sammen med Lokalrådet vil arbejde videre med en plan for trafiksikring af Slots Bjergby.

Busterminal ved Idrætshøjskolen

 PR var positiv for Lokalrådets forslag om busterminal og vil tage det med til en drøftelse med Movia.

 Forslag: At der opsættes belysning ved Idrætshøjskolen som et led i trafiksikringen.

 

 Cykelstier

 Der vil blive etableret cykelsti fra den lukkede del af Skælskør Landevej til nuværende stisystem i Slagelse. 

 Lokalrådet påpegede vigtigheden af, at der etableres cykel/gangsti på vejstykket fra Skælskør Landevej til Idrætshøjskolen.

 De manglende stier i Slots Bjergby betyder, at alle børn må køres i bil til idræt og skole, da det er uforsvarligt at lade dem færdes både gående eller på cykel.

 Lokalrådet ser gerne, at der etableres en dobbeltradet cykel/gangsti mellem Slots Bjergby og Idrætshøjskolen, og at den prioriteres højt. Der arbejdes videre med denne ide.

Gangstier

 PR oplyste, at der arbejdes p.t. på kortlægning af stisystemer. Fodsporet forventes indviet oktober/november 2011.

 Lokalrådet forslår, at der etableres en gangsti fra Gerlev Mosevej til Slots Bjergby Kirke.

 Gunnar Uth oplyste, at han havde set på gangstier i Harrested, og her var der mulighed for etablering af en gangsti til Fodsporet. Jorden var disponibel, der mangler kun asfaltering.

 Lokalrådet vil sammen med PR arbejde videre med disse ideer.

Et godt og udbytterigt møde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *