Trafikforhold Hashøj Nordvest – udvikling

Bilag: Powerpoint, 6 slides                        2011-05-17 

Kære Teknik og Miljø Udvalg

Som en del af vores arbejde i Lokalrådet Hashøj Nordvest, bl.a. ansporet af den forestående anlæggelse af Omfartsvejen, har vi nyligt evalueret den trafikale situation i vores område. Evalueringen er initieret af en af netværksgrupperne under projekt CAL, et udviklingsprojekt i rammen af det nedsatte 17, 4 udvalg. Ud over aktuel relevans, understøtter nærværende evaluering ligeledes dette udviklingsarbejde.

I en sådan proces har vi naturligvis været vidt omkring, i forhold til ønsker om veje, cykelstier, stier m.v. Formålet er naturligvis at give trafiksikkerhed såvel som muligheden for at komme rundt med bus, i bil, på cykel og til fods, et tiltrængt løft.

Vi er dog fuldt bevidste om at økonomi, som i så mange andre henseender, også på dette område er den begrænsende faktor. I vores proces har vi derfor prioriteret i forhold til at bringe nogle ”cost – effective” forslag i spil.

Som følge heraf udfærdigede vi et oplæg over mulige initiativer, som blev fremlagt på Lokalrådet Hashøj Nordvest generalforsamling 22. marts, samt på et trafikmøde 7. april i Hashøj IF lokaler på Gerlev Idrætshøjskole (GIH).

Formålet var at afstemme vores tanker og prioriteter med beboere i vores område, samt hente ny inspiration og nye idéer.

Til trafikmødet 7. april havde vi inviteret Peter Raaschou, Afdelings-leder for Vej & Park, med henblik på at afprøve samt kvalificere vores idéer og forslag.

Det er vores klare opfattelse at vi gennem ovenstående proces er nået frem til nogle få gennemførlige og økonomisk bevidste forslag som bredt vil være til gavn for vores område.
Vi vil herunder gerne fremhæve værdien af at have Peter Raaschou med til vores trafikmøde, han var meget velforberedt og bibragte os nyttig viden og gode perspektiver på vores forslag.

Da færdslen i vores område primært retter sig mod daginstitution, skole og Idrætsforening (Slots Bjergby – Ny og Gl. Skælskør Landevej – Hashøj IF/GIH, samler vores prioriterede forslag sig naturligt i forhold hertil.
Konkret består vores forslag af følgende fem elementer:

Konsekvenser af omfartsvejen. (se bilag, slide 2 og 3).

Som vi forstår de nuværende planer, er cykeltrafik mellem Slots Bjergby og Slagelse ikke tænkt ordentligt ind i projektet. Det må og skal være et ubetinget krav at cyklister ikke skal krydse Ny Skælskør Landevej – det er håbløse odds for cyklisterne.

Som konsekvens heraf bør der etableres dobbeltrettet cykelsti fra eksisterende vej- og stisystem i Slagelse til Lundforlund langs Ny Skælskør Landevej. Lukning af Gl. Skælskør Landevej bør ligeledes afføde trafiktælling på Brovej og Jættehøjvej, med efterfølgende overvejelser om eksempelvis udbygning af den eksisterende Brovej.


Trafiksikring i Slots Bjergby (se bilag, slide 4).

Etablering af en ”én plus to” løsning på Gl. Skælskør Landevej gennem Slots Bjergby, ses oplagt. Løsningen koster ”kun” maling og mandtimer, der opnås erfaringsvis en hastighedsnedsættelse af biltrafikken, og der tages højde for cyklister og gående, ved markering af cykel- og gangsti. I forlængelse heraf vil det være naturligt at færdiggøre gadebelysningen på strækningen. Det handler i praksis om belysning på

de sydligste 300 m. Endvidere kan etablering af ”byport” overvejes som en mulighed. 

 

Dobbeltrettet cykel- og gangsti fra Slots Bjergby til Hashøj idrætsforening/Gerlev Idrætshøjskole (GIH) (se bilag, slide 5).

Som nævnt under konsekvenser af Omfartsvejen, bør der etableres dobbeltrettet cykelsti fra Slagelse til Lundforlund. Herved muliggøres adgangen til vores idrætsforening væsentligt. Der er stort set ingen forældre der, for nuværende, ser det som en reel mulighed at lade deres børn cykle eller gå ad Ny Skælskør Landevej. Det er essentielt at der etableres sikker krydsning ved GIH (vejunderføring eller lign.).

 

”Busterminal” ved Gerlev Idrætshøjskole (GIH) (se bilag, slide 6).

Med henblik på at undgå krydsning af Ny Skælskør Landevej til fods, et sted hvor hastigheden er høj og oversigtsforholdene dårlige, ønskes etableret en ”terminal” som bustrafik i begge retninger anvender som stoppested. Behov for anlægsarbejder vurderes begrænset, og initiativet vil øge anvendeligheden af eksisterende busruter væsentligt. En del forældre vil kunne lade deres børn bruge bussen med god samvittighed.   

Aktivitetssti fra Slots Bjergby gamle bydel via Skovgaardsparken til Gerlev Mose/cykel- og gangsti til Hashøj IF/GIH (se bilag, slide 7).  

Initiativet vil øge mulighederne for færdsel til fods væsentligt, og binde Slots Bjergby bydele bedre sammen.

Som det ses udgør de fremlagte forslag en sammenhæng, der samlet set etablerer sikker færdsel for cyklister og fodgængere fra Slagelse hhv. Slots Bjergby til Hashøj IF/GIH. Tiltag som vi alle ser naturlige og nødvendige, under iagttagelse af områdets nuværende status som bosætterområde samt de udviklingsperspektiver der foreligger for vores område. Endvidere understøtter vores forslag Slagelse Kommunes ambitioner i forhold til sundhed og muligheder for færdsel på cykel og til fods.  

Vi ser frem til at modtage svar på nærværende brev, og stiller os selvsagt til rådighed ved behov for uddybning af fremsendte forslag, ligesom vi gerne bidrager til den videre proces – herunder motivering af ansøgninger om statslige midler m.v.

TroelsBrandt

Formand

Lokalrådet Hashøj Nordvest

Peter Serup

Formand

ForældrebestyrelsenSl. Bjergby Daginst.

Annitta Madsen

FormandSkolebestyrelsen

Hashøjskolen

Finn Poulsen

Formand

Hashøj IF

Per Madsen

Formand

Meninghedsrådet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *